گیت فلزیاب بازرسی بدنی کنترل نفر 33 زون

گیت بازرسی بدنی نفر از تجهیزات لازم و ضروری فرودگاه ها ، گمرکات ، ادارات ، کارخانجات ، ورزشگاه ها و امورات امنیتی و انتظامی مورد استفاده قرار میگیرد. گیت فلزیاب بازرسی بدنی در کنترل و بازرسی افراد به سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد

گیت بازرسی بدنی نفر از تجهیزات لازم و ضروری فرودگاه ها ، گمرکات ، ادارات ، کارخانجات ، ورزشگاه ها و امورات امنیتی و انتظامی مورد استفاده قرار میگیرد.
گیت فلزیاب بازرسی بدنی در کنترل و بازرسی افراد به سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد

 

این محصول تمام شده است
back to top