فیلتر براساس قیمت
نام سبزیجات
محصولات دسته سبزیجات
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر تربچه

تربچه

برابر با 1,805,000,000 ریال در 1 kg

19,000 ریال

تصویر کلم

کلم

14,250 ریال

تصویر گل کلم

گل کلم

برابر با 2,075,750,000 ریال در 1 kg

21,850 ریال

تصویر کرفس

کرفس

برابر با 1,624,500,000 ریال در 1 kg

17,100 ریال

تصویر تره

تره

28,500 ریال

تصویر گیشنیز

گیشنیز

برابر با 1,353,750,000 ریال در 1 kg

14,250 ریال

back to top