سامانه کنترل رادیویی

Radio Controller
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

هدف:

با چهار زیر سیستم زیر به دنبال کنترل کامل رادویی می باشد:

•نرم افزار رادیو

•سامانه رادیوکنترلر

•ضبط مکالمات

•رادیونت

back to top