سامانه هوشمند پیک موتوری

اجزاي سامانه هوشمند مديريت پیک موتوری سامانه هوشمند مديريت پیک موتوری با استفاده از يک کنسول بر روی موتورسیکلت و از طريق بستر مخابراتي GPRS با مرکز کنترل در ارتباط بوده و با اهداف زير طراحي گرديده است: مديريت توزيع و تحویل نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد رانندگان پايش ميزان حرکت هر موتور سیکلت حذف مسيرها و مراجعات اضافي به شرکت و ساماندهی آنها به صورت مراجعات هم پیما امکان پیگیری از طریق مشتری با کد رهگیری قابلیت تعریف مصرف سوخت برحسب نوع خودرو ، مکان و سرعت خودرو
فروشنده: آناد صنعت
تماس بگیرید

اجزاي سامانه هوشمند مديريت پیک موتوری

سامانه هوشمند مديريت پیک موتوری با استفاده از يک کنسول بر روی موتورسیکلت و از طريق بستر مخابراتي GPRS با مرکز کنترل در ارتباط بوده و با اهداف زير طراحي گرديده است:

مديريت توزيع و تحویل
نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد رانندگان
پايش ميزان حرکت هر موتور سیکلت
حذف مسيرها و مراجعات اضافي به شرکت و ساماندهی آنها به صورت مراجعات هم پیما
امکان پیگیری از طریق مشتری با کد رهگیری
قابلیت تعریف مصرف سوخت برحسب نوع خودرو ، مکان و سرعت خودرو

به طور کلي اين سامانه ( ردیاب موتوری )  از سه بخش عمده تشکيل شده است:

کنسول داخل موتورسیکلت
مرکز کنترل
پايگاه رهگیری مراسلات

back to top