دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 6040

امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.
تماس بگیرید

امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.

از دستگاه های ایکس ری بازرسی چمدانی در سطح وسیع در فرودگاه ها و گمرکات  مورد استفاده قرار میگیرد

back to top