دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 100100

دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 100100 از ایکس ری های نسبتا بزرگ محسوب می شود که کارتن هایی با ابعاد 100 *100 سانتیمتر را میتوان از درون آن عبور داد امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.
تماس بگیرید

امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده

های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.

 

از دستگاه های ایکس ری بازرسی چمدانی در سطح وسیع در فرودگاه ها و گمرکات  مورد استفاده قرار میگیرد 

 

back to top